Oleg Shynkarov

Head of Department
Yaroslav Mudryi National Law University

Ukraine